1st Place: Nicholas Pleschko

2nd Place: Xianghao Xu

Honorable Mention: Damien Gauge

Martin Otth

Pascal Spoerri

Qi Guo

Victor Nicolae Savu

Xiang Gao